Život každého z nás je úžasným darom, ktorý je dôležité prijať a žiť ho s radosťou, láskou, vďačnosťou a úprimnou pokorou. To je právom každého z nás, ktoré nám nemôže nikto vziať. Všetci sa rodíme ako malé a bezbranné deti, ktoré potrebujú podporu, ochranu a opateru našich rodičov. Každý z nás však pochádza z rovnakého Zdroja a je preto veľmi dôležité uvedomiť si, že nikto z nás nie je viac alebo menej, ako niekto iný. Môžeme mať odlišný tvar jednotlivých častí tela, inú farbu pleti alebo očí, narodiť sa do rôznych podmienok, rôznym rodičom v mnohých krajinách po celom svete, stále však máme rovnaký pôvod v Jednote.

Všetko ostatné si volíme na úrovni individuálnej duše tak, aby sme dosiahli požadované poznanie a prežili s ním spojené skúsenosti. Prichádza čas, aby si toto ľudia uvedomili. Všade okolo nás vnímame zmeny, staré vzorce prestávajú platiť a mnohí z nás sa cítia nepohodlne pri ľuďoch a činnostiach, ktoré nás v minulosti tešili a napĺňali. Prečo sa však toto všetko deje? Spolu s našou úžasnou plánetou Zem prechádzame obdobím veľkých zmien, ktoré nás všetkých ovplyvňujú. Je potrebné, aby sa každý z nás začal zaujímať o to, že sa niečo deje a začal hľadať odpovede na otázky, ktoré sú s tým spojené.

Vzťahy založené na rovnosti a rešpekte

Na prvý pohľad sa môže zdať, že táto téma nemá nič spoločné s podnikaním. Pravda je však taká, že zmeny, ktorými v súčasnosti ako ľudstvo prechádzame, sa týkajú nás všetkých a všetkého v nás aj okolo nás, pracovného života nevyjímajúc. Mnohí z nás vnímajú aj to, že pri výchove detí už nefungujú tradičné a osvedčené metódy a od učiteľov každú chvíľu počujeme, že dnešné deti sú iné, vyžadujú si rešpekt a lásku, pozornosť a úctu. Mnohé z nich sú skutočne úplne iné, všetky sú však úžasné, múdre, láskavé a citlivé a sú to naši veľkí učitelia. Množstvo detí disponuje rôznymi talentmi a zručnosťami už od útleho veku.

Na týchto deťoch môžeme veľmi dobre vidieť, že svet okolo nás sa skutočne mení. Deti, priatelia, rodičia, známi, ľudia, zvieratá, živly a všetko okolo nás pochádza z Jedného a zaslúži si preto náš rešpekt, prijatie a lásku. Žiadny človek nie je viac, ako iný, rodičia nie sú lepší a viac, ako ich deti, ľudia nie sú nadradení zvieratám, planéte, ani živlom, nikomu a ničomu. Pochopením tohto poznania, jeho prijatím a postupnou integráciou do našich životov, sa nám otvorí nádherný svet plný porozumenia, spolupráce, mieru, rovnováhy a lásky. Ak chceme mať okolo seba napĺňajúce a harmonické vzťahy, tieto musia vychádzať z rovného prístupu a prijatia jedinečnosti každého z nás a unikátnosti našej cesty, ako aj z poznania, že všetci pochádzame z Jedného.

Začína to od najmenších, ktorí sú našou budúcnosťou

Pre tých z nás, ktorí sú zároveň rodičmi, to znamená, že už nebudeme svoje deti tlačiť do života podľa našich predstáv a/alebo zaužívaných vzorcov správania, ktoré pre nás vytvorili iní. Tieto vzťahy budú založené na rovnosti a rešpekte k ich individualite. To však neznamená upustenie od disciplíny, pretože aj tá je dôležitá. Znamená to, že jej uplatňovanie pôjde ruka v ruke s jedinečnými schopnosťami a záujmami dieťaťa, pričom nesmie chýbať ani obrovská dávka čistej lásky a pochopenia. Súčasní rodičia držia v rukách dôležitý kľúč od brány k novým generáciám. V mnohých prípadoch je našou základnou úlohou stať sa koučom dieťaťa, ktorému dieťa dôveruje a vedie ho správnym smerom v súlade s tým, čo ho napĺňa a k čomu inklinuje / v súlade s tým, čo si zvolilo pri príchode na tento nádherný svet.

Bez hodnotenia a posudzovania

To isté platí aj pre našich partnerov, priateľov, všetkých ľudí okolo nás, kolegov a spolupracovníkov. Nikto z nás nie je viac, ako niekto iný preto, že je starší, dosiahol určité vzdelanie, má viac pracovných alebo akýchkoľvek iných skúseností, dosiahol určitý počet úspechov, má na konte určitý obnos peňazí, v katastri určitý počet nehnuteľností, je verejne či akokoľvek inak známy, je duchovne pokročilejší, prípadne je nositeľom určitého pohlavia. Všetci sme si rovní. Akékoľvek posudzovanie a hodnotenie v sebe nesie energiu odporu voči inému a tým je jednota narušená a k slovu sa dostáva oddelenosť.

Čím skôr si toto poznanie osvojíme, prijmene a dokážeme ho integrovať do nášho života, tým skôr sa náš život premení na nádhernú cestu plnú úspechov, hojnosti a harmónie naprieč celým naším bytím. Ako sa môžeme však priblížiť k tomuto cieľu (ceste)? Prvým krokom je upustiť od hodnotenia a posudzovania – či je niekto z nás krajší, bohatší, skúsenejší, biely, čierny, hetero, homo, muž, žena, dieťa, starý mladý a podobne. Pochopenie toho, že všetci pochádzame z Jedného nám pomôže prijať všetkých takých, akí sú a milovať ich takých, akí sú. Na druhej strane to neznamená, že ak vidíme u niekoho, ako nám ubližuje alebo nám akýmkoľvek spôsobom znepríjemňuje život, že takého človeka musíme udržiavať v našej blízkosti. Sebaláska je aj o tom, že takýto druh toxického vzťahu alebo situácie rozpoznáme a v prípade potreby ukončíme. Tým zároveň dávame šancu, aby tento človek alebo ľudia prehodnotili, či netreba niečo zmeniť aj u nich. Môžeme im poslať lásku a prijatie, avšak nemusia byť súčasťou našich životov. “Ži a nechaj žiť” je nádherným mottom, ktoré môžeme aplikovať aj na tento prístup.

V Jednote je sila

Sme na začiatku nádhernej zmysluplnej cesty a úžasného pochopenia, že ľudstvo už viac nemôže ostať oddelené. Nikto z nás nie je v skutočnosti oddelený od ostatných. Spojením našich síl, ukončením súťaženia a nezmyselných bojov, násilia, osočovania a iných druhov negativity medzi nami, dokážeme vybudovať úžasné projekty a vychovať generáciu ľudí žijúcu v harmonických,mierových a priateľských vzťahoch založených na spolupráci, láske, úprimnosti, otvorenosti a rešpekte k sebe samým, k ostatným ľuďom, iným bytostiam, našej planéte a všetkému vo vnútri i okolo nás s poznaním, že všetci pochádzame z Jedného.

Je však dôležité povedať, že každý z nás má slobodnú voľbu a vôľu pokračovať v starých zvykoch, vzorcoch chovania a nebrať ohľad na žiadne zmeny. Na nás ostatných je potom prijať aj tento prístup a postoj ľudí a zaželať im na ich ceste veľa radosti a lásky.