S príchodom Nového roka sa mnohí z nás zamýšľajú nad tým, čo nám priniesol a vzal ten predchádzajúci. Každý z nás je jedinečný a nesie si na pleciach iný životný príbeh. Aj keď sa niekedy zdá, že naše cesty sú navlas rovnaké, púť každého z nás je iná. Máme iné túžby a lekcie, ktoré ešte potrebujeme zvládnuť a od toho sa odvíjajú aj naše osobné i profesionálne ciele. Pri ich dosahovaní tak píše každý z nás unikátny príbeh. Pre dosahovanie úspechov na profesionálnom poli i v osobnom živote je preto dôležité množstvo rôznych faktorov. Možno však povedať, že niektoré z nich sú kľúčové pre kadžého z nás. Schopnosť efektívne a otvorene komunikovať je jednou z nich.

V súčasnosti žijeme v dynamicky sa rozvíjajúcej dobe, ktorá je vo veľkej miere charakterizovaná vplyvom informačných technológií. Veľkou výhodou týchto nástrojov je, že nám v neposlednom rade umožňujú medzi sebou komunikovať aj na väčšie vzdialenosti.

Dôležitý je však aj samotný spôsob, ako medzi sebou komunikujeme.

Faktom pritom ostáva, že veľké množstvo nedorozumení v medziľudských vzťahoch vzniká práve v dôsledku nevhodnej alebo žiadnej komunikácie. Každý z nás má od svojho života, blízkych, sám seba, svojej práce či detí, iné očakávania. Efektívna komunikácia nám v týchto vzťahoch slúži ako významný prostriedok, pomocou ktorého si dokážeme navzájom pomenovať naše radosti i starosti a vysvetliť si prípadné nedorozumenia. Z tohto pohľadu je často najhoršie, že medzi sebou málo komunikujeme, alebo nekomunikujeme vôbec. Tento stav následne predstavuje živnú pôdu pre rôzne domnienky. A, že ako ľudia máme v tomto smere bohatú fantáziu, o tom niet pochýb.

Komunikáciu by sme mohli definovať ako proces, v rámci ktorého si navzájom vymieňame informácie s jednou alebo viacerými stranami. Z vyššie uvedeného je zrejmé, že bežne medzi sebou nekomunikujeme len tvárou v tvár, ale aj písomne i ďalšími spôsobmi. V rámci tohto procesu získavame a odovzdávame si informácie aj prostredníctvom internetu, sociálnych sietí, tlačených či online médií, kníh, časopisov a mnohých iných zdrojov. Niektorí z nás sú pritom presvedčení o tom, že schopnosť komunikovať je rovnako dôležitá ako dýchanie.

Komunikácia v neposlednom rade formuje naše vzťahy a rozširuje poznanie.

Možno tak povedať, že výsledkom efektívnej komunikácie sú jednak nové vedomosti a predstavuje i základ pre úspešné či neúspešné medziľudské vzťahy. Komunikácia nám pomáha interpretovať naše myšlienky a emócie, ktoré následne vytvárajú naše vzťahy. Nemenej dôležité je, že efektívna a otvorená komunikácia nám pomáha pochopiť myšlienky, pohnútky, motívy a pocity iných ľudí, s ktorými prichádzame do kontaktu. Výsledkom tohto procesu je buď náš pozitívny alebo negatívny postoj voči ostatným.

Niet pochýb o tom, že komunikácia je kľúčovým faktorom, ktorý nám pomáha dosahovať úspechy v osobnom a profesionálnom pôsobení. Umožňuje nám získať potrebné poznatky a informácie, kreuje naše vzťahy s inými ľuďmi. Dôležitosť komunikácie tak určite nemožno podceňovať. Nedávno som tiež písala o tom, aké zručnosti budú na vrchole rebríčka žiadanosti v budúcich povolaniach.

Mám za to, že schopnosť efektívne a otvorene komunikovať, ako aj vytvárať pevné medziľudské väzby, je jednou z týchto zručností. Každý deň komunikujeme s množstvom rôznych ľudí a je preto dôležité, aby sme túto významnú schopnosť neustále rozvíjali. Každé ráno nám prináša novú príležitosť niečo zlepšiť. Nemusia to byť veľké ciele, ktoré nás okamžite pohltia. Krok po kroku môžeme pracovať na miestach, na ktorých vidíme medzery, alebo na veciach, s ktorými nie sme celkom spokojní. Do Nového roka nám všetkým prajem veľa radosti, lásky, požehnania, tolerancie a dobré medziľudské vzťahy v súkromí i na pracoviskách.