V súčasnosti žijeme v čase, kedy sú pracovné pozície po celom svete v ohrození, pretože sú postupne nahrádzané vysoko efektívnymi technológiami. Mnohé pracovné miesta zanikajú, otvára sa však priestor pre iné. Pracovný trh sa mení a preskupuje. Je preto dôležité sledovať nové trendy z pohľadu zamestnancov i potenciálnych podnikateľských príležitostí.

Možno, že aj vy pôsobíte v sektore, do ktorého už prenikli technológie a obávate sa preto o vašu profesionálnu budúcnosť. Existujú však niektoré zručnosti, o ktoré bude záujem aj v budúcnosti. Sú to schopnosti, ktoré súvisia s emocionálnou inteligenciou ľudí. Netrúfnem si s úplnou istotou povedať, že ich nikdy nič nenahradí. Som však presvedčená o tom, že majitelia týchto zručností sa v budúcnosti nemusia báť toho, že by sa v živote stratili.

Poznanie samého seba

Ak sa dobre poznáte, dokážete identifikovať vlastné emócie a ste si vedomí aj vašich silných a slabých stránok. Zároveň dokážete s vysokou presnosťou rozpoznať pocity iných ľudí, s ktorými prichádzate do kontaktu.

Pomocou tohto poznania viete správne vyhodnocovať rôzne situácie a vhodne na reagovať. Všetky tieto atribúty s dôrazom na schopnosť pomáhať iným rozvíjať sa, sú dôležité pre všetkých, ktorí pracujú s ľuďmi.

Budovanie vzťahov

Čím viac technológií nás obklopuje, tým viac potrebujeme osobné spojenie s inými ľuďmi. Je úžasné, že v súčasnosti už dokážeme v telefóne počuť hlas človeka, ktorý sa nachádza na druhom konci planéty alebo s ním môžeme chatovať v reálnom čase.

Členovia tímov v rôznych krajinách sa môžu počuť aj vidieť prostredníctvom rôznych zariadení a e-mailová komunikácia nám uľahčuje riešenie každodenných problémov. Faktom však ostáva, že ľudia sú prirodzene sociálne bytosti a potrebujú preto pozitívnu interakciu tak veľmi ako chlieb a vodu. Budovanie a udržiavanie napĺňajúcich medziľudských vzťahov tak nikdy nevyjde z módy.

Aktívne počúvanie

Mnohí z nás majú tendenciu venovať pozornosť našej schopnosti hovoriť. Úspešná komunikácia si však vyžaduje ešte o niečo viac. Keď niekto rozpráva, je nesmierne dôležité byť skutočne prítomný v danej chvíli a aktívne počúvať.

Takéto počúvanie si vyžaduje skutočnú pozornosť poslucháča, ktorý pritom vníma nielen adresované slová, ale aj tón hlasu a reč tela človeka, s ktorým komunikuje. Rečníkovi tým v neposlednom rade dáva najavo, že ho rešpektuje a zaujíma sa o neho.

Vyjadrenie empatie

Empatia je schopnosť porozumieť a zdieľať pocity iných ľudí. Je to kľúčový prvok v procese budovania dôvery, ktorú potrebuje každý líder v akejkoľvek profesii. Pomocou empatie sa ľudia dokážu vžívať do emócií iných a lepšie chápať situácie, v ktorých sa títo nachádzajú. Dokážu tiež prejaviť súcit s tým, čo iní prežívajú a vhodne zareagovať na danú situáciu. Je to určitá forma spätnej väzby, ktorú by vám len veľmi ťažko poskytol robot či iný automat.

Poskytovanie spätnej väzby

Pri spätnej väzbe ešte chvíľu ostanem. Poskytovanie konštruktívnej spätnej väzby je dôležité v akomkoľvek procese napredovania. Efektívna spätná väzba totiž obsahuje použiteľný formát v reálnom kontexte, dôležitý pre všetky zúčastnené strany.

Vhodne podaná spätná väzba predstavuje účinnú študijnú lekciu a môže viesť k skutočnému rastu a rozvoju. Takáto odpoveď si však vždy vyžaduje osobný kontakt medzi participujúcimi ľuďmi.

Zvládanie stresových situácií

Účinné zvládanie stresových situácií je tiež zručnosť, ktorá sa podľa mňa nikdy nestane prebytočnou. Stres ovplyvňuje schopnosť ľudí vykonávať prácu efektívne a produktívne. Zažívame ho väčšinou vtedy, keď sa niečoho bojíme alebo sme presvedčení o tom, že na riešenie konkrétnej situácie nemáme dostatok zdrojov.

Ľudia s vysokou emocionálnou inteligenciou však dokážu vyhodnotiť, kedy sa dostávajú do takejto situácie a vedia tento stav rozpoznať aj u iných členov tímu. Svojím prístupom a rôznymi technikami ich dokážu udržať v neškodnej rovine a dokonca z nich vyťažiť maximum. Zdravý stres totiž môže pôsobiť aj ako dobrý hnací motor pri výkone náročnej úlohy.

Na záver treba ešte povedať, že s emocionálnou inteligenciou sa nerodíme. Je to zručnosť, ktorú získavame počas života a neustále ju môžeme zdokonaľovať. Záleží tak len na nás, koľko času a energie investujeme do tohto typu vzdelávania.

Nezáleží pritom ani na tom, na akej pracovnej pozícii a v akom priemyselnom sektore pôsobíte. Vyššie uvedené zručnosti možno využiť úplne všade. Sú skvelými pomocníkmi nielen na profesionálnom poli, ale s ich pomocou možno efektívne zvládať akékoľvek životné situácie. Investícia do ich rozvoja tak rozhodne nie je žiadnou zbytočnosťou.