Žiadateľom o azyl je osoba, ktorá hľadá ochranu pred prenasledovaním v krajine svojho pôvodu. Dospelí a rovnako aj deti, ktorí v cudzej krajine čakajú na schválenie azylu, majú však často jazykovú bariéru. Kvôli tomu je proces začlenenia sa do spoločnosti, práce a školy značne sťažený. Aké možnosti učenia sa cudzieho jazyka majú títo ľudia?

Rovnako ako pre domácich aj pre azylantov je v danej krajine najdôležitejšie dosiahnuť určité vzdelanie a zamestnať sa. V tomto a aj v iných záležitostiach pomáhajú azylantom rôzne mimovládne organizácie danej krajiny. Spolu s Migračným úradom a úradmi práce.

Okrem jazykových kurzov je im v rámci adaptačného procesu poskytnutá možnosť aj ďalších školení (v závislosti od záujmu krajiny). Napríklad legislatívne minimum, kurzy varenia na osvojenie si miestnej kuchyne a mnohé iné.

U nás je základom slovenčina

Čo sa týka situácie na Slovensku, azylantom sú poskytované bezplatné jazykové kurzy slovenského jazyka, na ktoré následne nadväzujú rekvalifikačné kurzy a iné vzdelávacie programy. Tie majú žiadateľom, ktorým bol azyl schválený, pomôcť nájsť si zamestnanie a úspešne sa integrovať do spoločnosti.

Takisto pre ich deti je pripravený dvojmesačný a následne päťmesačný jazykový kurz, ktorý zabezpečí kultivovaný jazykový prejav a pomôže im zaradiť sa do školského vzdelávacieho procesu na príslušnom stupni, nájsť si kamarátov a venovať sa aj rôznym mimoškolským aktivitám.

Vo všeobecnosti možno povedať, že žiadateľom o azyl v zahraničí je poskytnuté vzdelávanie, výchova, stravovanie a ubytovanie.

Ako je to s učením sa jazykov

Učenie sa iného ako rodného jazyka je proces dlhodobý, pričom musí byť zvládnutý nielen na úrovni základnej komunikácie, ale do takej miery, ktorá umožní lepšie kultúrne aj spoločenské zaradenie sa a uplatnenie sa na trhu práce. Preto je možnosť a zároveň nutnosť naučiť sa jazyk danej krajiny, v ktorej sa azylant nachádza, prvým krokom k procesu adaptácie a začleňovania sa.

Množstvo detí azylantov ovláda aspoň ruský jazyk a vďaka jeho podobnosti so slovenčinou tak majú tieto deti u nás veľkú výhodu oproti tým, ktoré ho neovládajú. So znalosťou anglického alebo iného svetového jazyka je to už horšie. A predsa len, ovládanie viacerých jazykov môže každému len zlepšiť vyhliadky do budúcna a otvoriť nové a lepšie platené pracovné možnosti. Preto je dobré rozširovať svoje vedomosti aj mimo tých základných. Prihlásiť sa napríklad do jazykovej školy na kurzy cudzích jazykov.

Nemčina je v kurze

Po anglickom jazyku patrí práve nemčina k najčastejšie požadovaným na Slovensku, aj preto sa jej znalosť dostáva čoraz viac do popredia. Napríklad v jazykovej škole Volis Academy majú prisťahovalci možnosť zlepšiť svoje komunikačné schopnosti, zvýšiť úroveň ovládania jazyka či naučiť sa ho od základov aj prostredníctvom prihlásenia sa na kurz nemčiny.

Základný kurz nemčiny je vyučovaný priamou metódou 2-krát do týždňa s trvaním 50 minút a s počtom 20 hodín. Vedený je skúsenou a kvalifikovanou lektorkou, pričom výučba je zameraná na získavanie slovnej zásoby prostredníctvom častej komunikácie.

Dôraz sa kladie na precvičovanie gramatiky a počúvanie nemeckých textov nahovorených na CD. V priebehu kurzu sú študentom predkladané aj krátke príbehy alebo knihy, o ktorých obsahu sa následne po prečítaní diskutuje s lektorkou.

Ako si cibriť cudzí jazyk

Pre skúsenejších a pokročilejších študentov sú určené konverzácie v nemeckom jazyku. V rámci nich sa spolu s lektorom diskutuje na rôzne témy. Študenti upevňujú svoje poznatky a predošlé skúsenosti s naučením sa jazyka. Študent má možnosť prihlásiť sa na skupinové konverzácie so slovenským lektorom, ktoré trvajú 60 minút a prebiehajú 1-krát do týždňa v celkovom počte 10 hodín. Druhou možnosťou sú individuálne konverzácie, ktoré sú prispôsobené požiadavkám len jedného študenta.

Pri voľbe individuálnych konverzácií má študent na základe svojej jazykovej úrovne možnosť zvoliť si, či má ísť o konverzácie na prípravu na získanie nemeckého certifikátu v počte 1 – 15 hodín, konverzácie so slovenským lektorom alebo tzv. “native speakerom” takisto v počte 1 – 20 hodín alebo o vyučovanie prostredníctvom komunikačného programu Skype.

Pre každého platí, že ovládať okrem rodného jazyka aj minimálne jeden cudzí je dôležité. Obetovať voľný čas jeho výučbe prinesie ovocie na cestách, pri pracovných pohovoroch a osobných stretnutiach. Nikdy totiž neviete, kedy a v čom vám cudzí jazyk môže pomôcť alebo aspoň zjednodušiť život.